Pri kúpe dvoch a viac párov topánok je doprava ZDARMA.

Všeobecné obchodné podmienky


 

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ”VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu www.zdravanozka.sk (ďalej len ”e-shop”).

VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e-shopu www.zdravanozka.sk alebo prostredníctvom e-mailu info@zdravanozka.sk. 

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

PREDÁVAJÚCI

Názov:                        Taf & Flaf s.r.o.

Sídlo:                          Krížová Ves 30, 059 01, Krížová Ves

Doručovacia adresa:  Haburská 86/19, 821 01, Bratislava

IČO:                            52 111 288

DIČ:                            21 20 89 72 73

V Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 37491/P

Spoločnosť nie je platcom DPH.


 

KUPUJÚCI

Kupujúcim v e-shope www.zdravanozka.sk je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom e-shopu www.zdravanozka.sk alebo zaslala objednávku prostredníctvom e-mailu info@zdravanozka.sk.

 

ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA

Elektronická objednávka (ďalej len „EO“) sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

2. ZÁKAZNÍCKY ÚČET

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode www.zdravanozka.sk môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.

Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.  Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

„Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme (”Taf & Flaf, s.r.o.”) a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.zdravanozka.sk, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti.“

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom môže registrovaný účastník kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@zdravanozka.sk.

 

3. PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Podmienkou platnosti EO je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých náležitých informácií v registračnom formulári.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a je uzatvorená záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Za podstatné podmienky zmluvy sa považujú hlavne:

 • obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet
 • cena za tovar
 • cena za prepravu
 • spôsob doručenia
 • spôsob úhrady za tovar

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom a pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v nasledovných prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, t.j. k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po kupújucom požiadavka o náhradu nákladov, ktorá vznikla v súvislosti s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou (e-mailom).

 

4. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu ak tak urobí do 12 hodín od potvrdenia objednávky, ktorú zaslal predávajúci kupujúcemu na e-mail info@zdravanozka.sk.  Storno zasiela kupujúci výhradne e-mailom. Pri zrušení objednávky je nutné kupujúceho meno, e-mail, tel. číslo a číslo objednávky. Následne bude objednávka považovaná za stornovanú. O stornovaní objednávky bude kupujúci oboznámený potvrdzujúcou správou na e-mail kupujúceho.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

 • v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, email,  kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily, atd.)
 • v prípade, že kupujúci si zvolil spôsob platby na účet a do 24 hodín neuskutočnil platbu
 • v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu najneskôr v lehote 14-tich kalendárnych dní.

 

5. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len ”rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 

6. PRÁVO KUPUJÚCEHO ODSTÚPIŤ OD ZMUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu info@zdravanozka.sk. a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené aj v písomnej forme s vlastnoručným podpisom najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Postup na vrátenie tovaru:

Postup na vrátenie tovaru:

 1. Tovar, ktorý chce kupujúci vrátiť je nepoužívaný a nepoškodený (vrátane pôvodných výplní a výstuží) v pôvodnom nepoškodenom obale 
  • tovar nesmie byť použitý (v zmysle používania v exteriéry, možné je len skúšanie doma)
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku, faktúry, výstuží a pod.)
 2.  Kupujúci vyplní formulár na výmenu tovaru
 3.  Kupujúci formulár vytlačí, osobne podpíše a pripojí k vrátenému tovaru 
 4.  Zabalený tovar spolu s formulárom kupujúci posiela na adresu spoločnosti: Taf & Flaf s.r.o., Haburská 86/19, 821 01 Bratislava 
 5.  Kupujúci tovar posiela doporučene, nakoľko spoločnosť Taf & Flaf s.r.o. neručí za jeho prípadnú stratu na ceste

Ak sú vyššie spomenuté kritéria splnené, (nepoškodený tovar, nenosený a pod) požiadavku spoločnosť Taf & Flaf s.r.o. akceptuje a sumu za vrátený tovar zasiela na bankový účet kupujúceho najneskôr do 14 pracovných dní po odstúpení od zmluvy. 

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, predávajúci môže vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).


7. INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH

Všetky ceny v internetovom obchode www.zdravanozka.sk sú uvádzané v € (EUR) s príslušnou sadzbou DPH (20%) a sú konečné. Spoločnosť Taf & Flaf s.r.o. nie je platcom DPH. Kupujúci má možnosť platiť v mene EURO.  Taf & Flaf  s.r.o. ručí kupujúcemu za dodržanie ceny tovaru v čase objednávky, čo znamená, že v prípade, že sa zvýši cena v období medzi vykonaním objednávky a expedíciou tovaru kupujúcemu, tovar objednaný kupujúcim  je doručený v cenách platných v deň objednávky.

Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

8. ZÁRUKA

Doručený tovar vždy obsahuje daňový doklad  – pokladničný blok alebo faktúru. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručnou dobou sa rozumie obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové vlastnosti. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby alebo materiálové chyby, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržiavaní doporučeného spôsobu užívania a ošetrovania výrobku uvedeného v záručnom liste.

 

10. DRUHY DOPRAVY A DODACIE PODMIENKY

Spoločnosť Taf & Flaf s.r.o. cez internetový obchod www.zdravanozka.sk  tovar doručuje na ktorékoľvek miesto na Slovensku. Internetový obchod využíva kuriérske služby Slovenskej pošty, spoločnosti Geis a spoločnosti Zásielkovňa. K dostupnosti je tiež možnosť osobného odberu. Tovar je zasielaný zvyčajne do 48 hodín od pripísania platby na účet.  Doručenie tovaru prostredníctvom služieb Slovenskej pošty trvá v priemere 2 – 5 pracovných dní, prostredníctvom kuriérskej spoločnosti 1 – 2 pracovné dni.

Spôsob dopravy:

Cena:

Osobný odber

Zdarma

Slovenská pošta

3,90 €

Kuriér

2,90 €

Zásielkovňa – odber na výdajnom mieste

1,90 €

Pri kúpe dvoch a viac párov topánok je doprava zdarma.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní zásielky je kupujúci informovaný e-mailom. Každý kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailovou notifikáciou. Zásielka vždy obsahuje faktúru.  Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

 

11. SPÔSOB ÚHRADY

V prípade výberu platby prevodom na bankový účet je tovar zasielaný najneskôr 48 hodín od prijatia platby na účet. Ak si kupujúci vyberie vyššie spomenutú formu platby,  je povinný objednávku uhradiť najneskôr do 48 hodín od potvrdenia objednávky, v opačnom prípade bude objednávka stornovaná. 

V prípade výberu platby cez platobnú bránu je tovar zasielaný zvyčajne do 48 hodín od prijatia platby na účet.

V prípade výberu platby na dobierku je tovar zasielaný zvyčajne do 48 hodín od potvrdenia objednávky v  internetovom obchode www.zdravanozka.sk.

 

Spôsob platby:

Cena:

Prevod na bankový účet

Zdarma

Platobná brána

1,00 €

Dobierka

1,00 €

Údaje k platbe prevodom na bankový účet:

Peňažný ústav: FIO banka a.s.

Číslo účtu:  2301560713/8330

IBAN:  SK05 8330 0000 0023 0156 0713

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol: číslo objednávky

 

12. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Zakúpený tovar je možno reklamovať najneskôr do 24 mesiacov od zakúpenia tovaru.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúceho od  predávajúceho. Záručnou dobou sa rozumie obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové vlastnosti. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby alebo materiálové chyby, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržiavaní doporučeného spôsobu užívania a ošetrovania výrobku uvedeného v záručnom liste. Uplynutím záručnej doby možnosť uplatnenia reklamácie zaniká. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie požívanie, za podmienok ak príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie základných pravidiel údržby a užívania.

Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia alebo nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania resp. v dôsledku akéhokoľvek iného nesprávneho zásahu resp. poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou.

Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, nakoľko životnosť výrobku je úzko naviazaná na správne ošetrovanie a zaobchádzanie s výrobkom. Životnosť výrobku môže byť výrazne skrátená intenzitou používania. 

Predmetom reklamácie je tovar zakúpený u predávajúceho prostredníctvom e-shopu www.zdravanozka.sk,  alebo prostredníctvom e-mailu info@zdravanozka.sk. Reklamácia tovaru sa nevzťahuje na vzniknuté vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode.


Postup na reklamáciu tovaru:

 1. Kupujúci zhotoví fotodokumentáciu tovaru,ktorý chce reklamovať
 2. Kupujúci vyplní formulár na reklamáciu tovaru
 3. K vyplnenému formuláru Kupujúci pripojí fotodokumentáciu, ktorú zhotovil 
 4. K vyplnenému formuláru Kupujúci pripojí kópiu faktúry zakúpeného tovaru 
 5. Kupujúci formulár vytlačí, osobne podpíše a spolu s prílohami pripojí k reklamovanému tovaru 
 6. Zabalený tovar spolu s formulárom a prílohami Kupujúci posiela na adresu spoločnosti: Taf & Flaf s.r.o., Haburská 86/19, 821 01, Bratislava
 7. Kupujúci tovar posiela doporučene, spoločnosť Taf & Flaf s.r.o. neručí za jeho prípadnú stratu počas prepravy k Predávajúcemu
 8. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia tovaru na vyššie spomínanú adresu spoločnosti 
 9. Spoločnosť Taf & Flaf s.r.o. vybaví reklamáciu do 30 dní od uplatnenia reklamácie


Predávajúci zabezpečí vybavenie reklamácie jedným z nasledovných spôsobov:

 • opravou, ak sa jedná o odstrániteľnú chybu
 • výmenou za nový tovar po dohode s kupujúcim
 • odstúpením od zmluvy a vrátením finančných prostriedkov kupujúcemu 

Ak kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie či iným konaním predávajúceho, má zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať podnet na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Zoznam subjektov je dostupný na adrese https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/


13. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY NA INTERNETOVEJ STRÁNKE WWW.ZDRAVANOZKA.SK

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.zdravanozka.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť a upravovať produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa v plnej miere riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretím osobám okrem prepravných spoločností a štátnych úradov, v prípade kontroly.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Kupujúci má právo svoj súhlas hocikedy písomne odvolať. Následne predávajúci jeho osobné údaje zlikviduje v súlade so zákonom.

 

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 1.4.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.